Regler för SDS valphänvisning

För uppfödaren gäller:

• Uppfödaren skall följa SKK:s grundregler.

• Uppfödaren skall ha varit medlem i SDS minst 2 år före och i anslutning till första kullen.

• Samtliga delägare i kenneln måste vara medlemmar i SDS.

• Uppfödaren måste ha deltagit i minst en av SDS arrangerade uppfödarträffar före första kullen – alternativt information från avelskommittén.

• För ny uppfödare gäller att denne skall ha haft kontakt med någon i SDS avelskommitté i god tid före parning vid planering av sina två första kullar.

• Kullen skall vara svenskfödd och registrerad i SKK.

• Inavelsgraden för kullen rekommenderas vara högst 6,25 %.

Valpkullsrapport skall fyllas i senast inom tre månader efter kullens födelse (även de kullar som inte är med på valphänvisningslistan). Rapporten skickas till avelskommittén. Vid utebliven valpkullsrapport blir den aktuella kullen och uppfödarens kommande kullar uteslutna från SDS valphänvisning till det att rapporten har skickats in.

• Uppfödaren skall anmäla och betala den reducerade medlemsavgiften för sina valpköpare som medlemmar i SDS. Namn, adress och e-postadress på de nya medlemmarna skickas till medlemsansvarig (som sedan vidarebefordrar uppgifterna till SKK) och betalningen till SDS postgiro 154980-7. Att uppfödaren anmäler sina valpköpare som medlemmar är ett krav för att få fortsatt valphänvisning.

• För ny uppfödare gäller att denne måste gått SKK:s uppfödarutbildning (2017-01-01).


För föräldradjuren gäller att de innan parning har:

• Hörseltestats med BAER-test och vara minst unilateralt hörande. Protokollet skickat till avelskommittén.

• Höftledsröntgats (HD) med status A eller B. 

• Föräldradjuren rekommenderas vara röntgade på armbågarna (ED) utan anmärkning.

• Fått lägst Very Good i öppen klass alt. 2:a i kvalitetsklass vid officiell utställning eller pris på bruks-, jakt- eller lydnadsprov eller ha genomfört MH- eller BPH.

• Om en eller båda föräldrarna har diskvalificerande fel får valpkullen ej vara med på valphänvisningslistan.


Undantag från kraven kan ges av SDS avelskommitté

Vid dispensansökan: Tikägaren skall i god tid före parning inkomma med skriftlig anhållan om dispens ställd till SDS avelskommitté. I anhållan skall följande anges:

• Vilken hund och vilken avelskombination ansökan gäller.

• Vilket eller vilka av de stipulerade kraven som inte uppfylls.

• Förklaring till varför kraven inte kan uppfyllas.

• Uppfödarens motivering till varför hunden bedöms vara intressant ur avelssynpunkt. Man kan endast söka en dispens per hund.

För utländska täckhundar gäller särbestämmelser. Upplysningar lämnas av avelskommittén.


Valphänvisningslistan

Kullen står kvar på listan två månader efter anmält födelsedatum. Glöm inte att förnyelse måste ske en gång per månad (senast den 30:e) annars försvinner kullen ur listan. 

Inrapportering till valphänvisningslistan sker här.

SDS valphänvisning utgår från en förteckning över aktuella kullar. Förteckningen publiceras i Dalmatiner-Kuriren i form av parnings- och födelsenotiser, skickas till SDS hemsida på Internet, distribueras till SDS lokala rasombud och skickas till allmänheten vid förfrågan om vilka uppfödare som har valpar.


SKK:s nya uppfödarutbildning på distans 

Den efterlängtade uppfödarutbildningen på distans är nu färdig och de första kurserna startade hösten 2016. Antalet platser på de första kurserna var begränsade och blev snabbt fulltecknade. Vi ser med spänning fram emot deltagarnas åsikter om utbildningen. Fler handledare kommer att utbildas och nya kurser kommer att erbjudas framöver. Håll utkik på www.skk.se. (2017-01-01)


AVELSKOMMITTÉ

Cecilia Ström: 0455-440 12, 076-194 40 12 (sammankallande)
Inger Hagbohm
Lina Nordmark

RASINFORMATÖRER
Västra:  Florence Brunberg-Johansen, Götene, tel: 070-341 17 34
Södra:   Inger Hagbohm, Förslöv, tel: 073-380 11 12
Östra:    Berith Malm, Bro, tel: 08-582 444 79
Norra:   Birgitta Wetter, Skellefteå, tel: 0910-553 03


SKK Grundregler


Avgift för valphänvisningen
Valphänvisningen kostar 150 kronor per kull (parning + valpning). Beloppet sätts in på SDS pg 15 49 80-7. Meddela vad betalningen avser. Avgifterna skall vara postgirot tillhanda innan uppgifterna behandlas.


Uppfödaranmäld medlem
Kostnad 100:- per medlem som betalas till SDS pg 15 49 80-7. Meddela vad och vem betalningen avser. Listan på de nya medlemmarna skickas till
medlem@dalmatiner.nu.


Medlemsansvarig, uppfödar-
kontakt, 
valphänvisning
medlem@dalmatiner.nu
Caroline Karlsson Tikkanen


Avelskommittén
avel@dalmatiner.nu