Avel och hälsa

Avelskommittén

Specialklubbens styrelse utser en kommitté med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS).

Allmänt om förutsättningarna

  • Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
  • RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKKs Avelspolicy.
  • RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslagen.
  • SKKs grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKKs riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.
  • Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

Kontakt med avelskommittén: avel@dalmatiner.nu

Cecilia Ström, 076-194 40 12 (sammankallande)
Inger Hagbohm, 073-380 11 12
Lina Nordmark, 070-585 52 52