Avel och hälsa

Specialklubbens styrelse utser en avelskommitté med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Avelskommittén och mentalitetskommittén samarbetar för att täcka in hela området.

Allmänt om förutsättningarna

  • Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
  • RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKKs Avelspolicy.
  • RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslagen.
  • SKKs grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKKs riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.
  • Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

Kontakt med avelskommittén: avel@dalmatiner.nu

Cecilia Ström (sammankallande)
Lina Nordmark

Kontakt med mentalitetskommittén: mentalitet@dalmatiner.nu