BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

VILKEN PERSONLIGHET HAR DIN HUND?

Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – där du kan lära dig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för just din hund.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om inom rasen, kanske även om detaljer som behöver förändras en smula överlag. När 200 individer av rasen är beskrivna gör SKK en redovisning och ett diskussionsunderlag som skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar gör SKK, i samarbete med SLU, en skattning av arvbarheten för de olika egenskaper specifik för rasen.

BPH gör vi för att vi vill veta mer – och varje hund som deltar är viktig! Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

Filmen om BPH
Titta gärna på Filmen om BPH där du får se samtliga moment, möta hundägare och deras hundar och höra uppfödares och klubbrepresentanters funderingar.


Svenska Dalmatiner-Sällskapets arbete kring BPH
Vi arbetar för att få så många dalmatiner som möjligt mentalbeskrivna med BPH. Sommaren 2021 uppnåddes 200 BPH-beskrivna dalmatiner så SKK har gjort 200-analysen. Läs gärna den! Nu tar vi sikte på att uppnå 500 beskrivna dalmatiner då en 500-analys kommer att göras. Den kommer bl a att ge oss arvbarhetsskattningar för rasen.

I dagsläget (1 jan 2023) har 269 svenskfödda dalmatiner startat på BPH. Det är de svenskfödda hundarna som ingår i SKK:s statistik och av 269 dalmatinerna har 261 genomfört BPH (åtta har alltså avbrutit).

Uppfödare och aktivitetsgrupper är informerade om befintliga arrangörer och hur man går tillväga för att boka ett BPH för en valpkull eller en grupp med dalmatiner. Kontakta gärna mentalitetskommittén om ni önskar stöd i hur man går till väga.

BPH som samordnas av SDS under 2023
5 aug i Östervåla, info och anmälan >>

Bidrag för genomfört BPH
Du som är medlem i Svenska Dalmatiner-Sällskapet och gör BPH med din dalmatiner kan få bidrag på 150 kr. Bidraget söks i efterhand när genomfört BPH finns registrerat på SKK:s hunddata. Bidraget gäller för BPH genomförda efter 2018-02-19. Ansök om bidraget genom att fylla i formuläret här –>