Om SDS

Svenska Dalmatiner-Sällskapet bildades 1962 och är sedan 1979 den officiella specialklubben för dalmatiner.

Svenska Dalmatiner-Sällskapet ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan
arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i
specialklubben ingående rasen och uppgifterna.
För Svenska Dalmatiner-Sällskapet gäller det för SKKs medlemsorganisationer
gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren
och hundägandet genom

 • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
  bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar.
 • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling
  av praktiskt bruk av denna ras.
 • att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran,
  utbildning och vård
 • att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren
  och hundägandet.
 • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
  och hundägandet.