Dalmatiner-Kuriren

Svenska Dalmatiner-Sällskapet ger ut den periodiska tidskriften Dalmatiner-Kuriren.
Den utkommer med fyra nummer per år. Dalmatiner-Kuriren skickas till alla som är medlemmar i Svenska Dalmatiner-Sällskapet.

Målsättningen är att tidskriften skall komma ut innan den sista i samma månad som manusstoppet är, undantaget det fjärde numret där målet är att den kommer ut innan jul.
Om du skickar in material som du vill ha i retur, bifoga ett adresserat och frankerat kuvert.

Åsikter som kommer till uttryck i artiklar står som regel för respektive författares räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av SDS styrelse eller redaktion. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera, korta ner eller refusera insänt material.


Uppfödare som vill annonsera i Dalmatiner-Kuriren

Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Dalmatiner-Sällskapet och följa regler för SDS valphänvisning för att få annonsera om specifik valpkull, hanhund till avel eller tik planerad för avel. Dock kan uppfödaren annonsera om sin kennel och verksamhet. (Beslutat vid SDS styrelsemöte 98-03-08.)

Regler för SDS valphänvisning


Annonspriser
Om du skickar färdigt helorginal gäller följande prislista:
• 1/1 sida inklusive en bild: 380 kr
• 1/2 sida inklusive en bild: 220 kr
• För varje ytterligare bild tillkommer 50 kr

Originalet ska göras i A5-format. Digitala bilder kan du lägga in själv utan flerbildskostnad. Maila då annonsen till kuriren@dalmatiner.nu.

Använder du foton i form av vanlig papperskopia sparar du utrymme i annonsen och skickar fotona per post. Markera eventuell beskärning. Textorginalen kan mailas.

Om du vill ha redaktionens hjälp med att utforma annonsen gäller följande priser:
• 1/1 sida inklusive en bild: 500 kr
• 1/2 sida inklusive en bild: 300 kr
• 1/4 sida med ram (exkl. bild): 150 kr
• För varje ytterligare bild tillkommer 50:-

Skicka idéskiss och bild/bilder per post eller mail till redaktören. OBS! Skicka med adresserat och frankerat kuvert om du vill ha tillbaka dina foton.

För icke medlemmar och för kommersiell annonsering kontakta redaktören.

Betalning
Annonserna ska vara betalda före manusstopp på pg 160 75 61-6 (SDS). 
Ange alltid vad betalningen avser och ditt namn.

Vid utlandsbetalningar
Vid inbetalning på utländskt postgiro eller bankgiro tillkommer 40 kr i administrativ avgift (posten). 
För utlandsbetalning: 
BIC: NDEASESS
Iban: SE38 9500 0099 6042 1607 5616
Ange alltid vad betalningen avser och ditt namn.


Tidigare nummer
Är du intresserad av att köpa äldre nummer av Dalmatiner-Kuriren kan du kontakta medlemsansvarig Caroline Karlsson Tikkanen. 
Tel: 011-537 04, 070-587 96 42
E-post: medlem@dalmatiner.nu 

Nummer från år 2000 och senare kostar 25 kr/exemplar. Begär prisuppgift av Caroline för tidigare årgångar. Pengarna betalas in på SDS postgiro: 15 49 80-7 (ange vad betalningen avser och ditt namn), men hör först med Caroline om önskat nummer finns kvar.

 


Manusstopp
• 1 februari
• 1 maj
• 1 augusti
• 1 november


Redaktion
kuriren@dalmatiner.nu

Ansvarig utgivare:
Cecilia Ström
ordf@dalmatiner.nu

Tryck: Danagård LiTHO


Namn- och adressändringar
Se Medlem i SDS.