Avel och hälsa

Avelskommittén

Specialklubbens styrelse utser en kommitté med de kompetenser som den anser behövs
för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS).

Allmänt om förutsättningarna

 • Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl
  fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 • RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKKs Avelspolicy.
 • RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslagen.
 • SKKs grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKKs riktlinjer.
  Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas
  roll och funktion.
 • Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

Kontakt med avelskomittén: avel@dalmatiner.nu

Sammankallande: Inger Hagbohm, 0431-45 14 30, 073-380 11 12